Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

FAQ Överklagan JÄMY

Vad har hänt?

Under år 2021 ansökte vi om etableringsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten, men blev nekade på grund av att myndigheten inte anser att vi samlar kvinnoorganisationer. Detta eftersom många av våra medlemsorganisationer inkluderar transpersoner och icke-binära. Vi menar att detta riskerar att exkludera transpersoner och icke-binära från att organisera sig inom den feministiska kampen och även underminerar organisationer som jobbar utifrån intersektionell feminism. Vi anser också att detta bryter mot Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att verka främjande för hbtqia+-frågor. Därav har Flickaplattformen överklagat Jämställdhetsmyndighetens beslut och menar att vi borde vara berättigade till etableringsbidrag.

 

Vilka är era argument i fallet?

Vi anser att vi, Flickaplattformen, uppfyller kraven för att beviljas etableringsbidrag eftersom:

 • Våra medlemmar samlar personer som huvudsakligen identifierar sig som flickor/kvinnor* (73% av våra medlemmar anses vara kvinnoorganisationer enligt Jämställdhetsmyndighetens kriterier)
 • Att samhället går mot att bli alltmer transinkluderande
 • Att juridisk kön inte enbart kan vara särskiljande för att kunna beviljas bidrag
 • Syftet med förordningen är att stödja organisering som syftar till att motarbeta förtryck på grund av kön

*När vi använder ordet flicka så menar vi alla som identifierar sig som flickor. Vi väljer att endast i undantagsfall begränsa oss och utgå från det juridiska könet i hur vi ser på kategorin “flickor”. På grund av åldersmaktsordningen anser vi att det inte går att endast prata om flickor* ur juridisk mening. Vår målgrupp har ofta inte möjligheten att kunna korrigera sitt juridiska kön, då de flesta är minderåriga. Det i sin tur gör att när vi pratar om flickarelaterade frågor så behöver vi lyfta unga personer med transerfarenhet och unga icke-binära, då dessa omfattas av våra frågor eller ur juridisk synpunkt könas som “flickor”.

 

Vad hoppas ni att detta ska leda till?

Genom vår överklagan vill vi skapa bättre riktlinjer för Jämställdhetsmyndigheten och säkerställa att kvinnoorganisationer som arbetar för jämställdhet utifrån ett transinkluderande perspektiv kan få möjlighet att växa sig starkare och fortsätta utveckla den feministiska organiseringen. Kortfattat vill vi bredda myndigheternas syn på juridiskt kön.

 

Är Flickaplattformen emot kvinnokampen?

Nej, det är vi inte. Vår ståndpunkt är snarare att kampen för jämställdhet behöver bygga på en intersektionell feminism som är inkluderande för alla de som missgynnas i ett patriarkat. Vi ser det därmed som självklart att transpersoner och icke-binära ska inkluderas i arbetet att nedmontera förtryckande strukturer baserat på kön. Vi ser inte att denna ståndpunkt på något sätt skulle underminera kvinnors organisering, tvärtom.

 

Tycker ni att inte att det ska vara kvinnor som driver kvinnofrågor? 

Den här frågan leder till en annan fråga: vem är kvinna? Vår ståndpunkt är att transkvinnor är kvinnor och här utgår vi från självidentifiering. Därmed anser vi att den förändring vi vill uppnå med att driva detta ärende snarare möjliggör för fler kvinnor att engagera sig och driva kvinnofrågor.

 

Varför vill ni inkludera icke-binära? Får inte de redan tillräckligt med stöd som en del av hbtqia+-rörelsen?
Finansiering som ska användas för att öka jämställdheten behöver vila på en intersektionell feministisk analys som erkänner alla kön som blir diskriminerade på grund av patriarkala strukturer. Att exkludera icke-binära från jämställdhetsarbetet, trots att de är en utsatt grupp på basis av kön, menar vi underminerar resultatet vi alla kämpar för, det vill säga ett jämställt samhälle för alla.

Att en grupp kan få stöd från flera håll anser vi inte ska hållas emot den gruppen eller användas som argument för att exkludera. Vi menar tvärtom att grupper aldrig bör ställas emot varandra på det sättet.

 

Hur kommer det sig att ni inte tackar ja till debatter i media?

Vi anser att debattera en fråga som borde vara självklar skadar feminismen. Vi har inget intresse av att medverka till klyftor inom kvinnorörelsen då vi snarare tror på att kroka arm. Vi vill inte heller ge utrymme åt transfobiska åsikter genom att vi förväntas debattera meningsmotståndare, det gynnar ingen förutom de som vill sprida hat och okunskap.

 

Vilka är Flickaplattformen? Vad är er vision som förening?

Flickaplattformen är en medlemsförening och nätverk för ideella föreningar som arbetar med att förbättra och stärka flickors, unga personer med transerfarenhet och unga icke-binäras position i samhället. Tillsammans med våra medlemmar (flickaaktörer) kan vi göra större skillnad och skapa förändring, för ett samhälle fritt från förtryck och diskriminering. 

Flickaplattformen vill:

 • att åldersmaktordningen ifrågasätts och att samhället ska skapa förutsättningar för att kunna praktisera artikel 12 i Barnkonventionen, så att flickors* agens och möjlighet att påverka samhället och politiken ökar.
 • att det i arbetet med flickors rättigheter bara finns samarbetspartners, inga konkurrenter.
 • att de synergieffekter som finns av att arbeta med jämställdhet på transinkluderande sätt lyfts upp och blir en självklar del av jämställdhetsarbetet i stort.
 • att flickors, unga personer med transerfarenhet och unga icke-binäras status höjs så att alla har möjlighet att leva ett liv fritt från diskriminering och förtryck.
 • att makthavare, civilsamhällesaktörer och allmänheten får ökad kunskap om flickafrågor och olika flickaperspektiv.
 • att flickors, unga personer med transerfarenhet och unga icke-binäras rättigheter och möjligheter blir ett prioriterat område bland makthavare, civilsamhällesaktörer och allmänheten.
 • att samhället i Sverige och världen blir mer inkluderande och jämställt så att alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktion, trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, socioekonomi och/eller ålder har samma status, rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

 

Vem företräder Flickaplattformen?

Vi företräder våra medlemmar och vårt nätverk som består av ideella organisationer som arbetar för att stärka flickors* rättigheter och position i samhället.